Smlouvy o půjčce

Zpět na seznam smluv

Smlouva o půjčce

Smlouva se týká vztahu mezi věřitelem a dlužníkem.

Dohoda o uzavření závazku

Dohoda se týká vztahu mezi věřitelem a dlužníkem.

Smlouva o půjčce - splátky

Smlouva upravuje vztah při půjčce určité finanční hotovosti věřitelem dlužníkovi a dlužník se touto smlouvou zavazuje tuto půjčku splácet v pravidelných či nepravidelných splátkách.

Smlouva o půjčce - splatná jednorázově

Vzor Smlouvy o půjčce řeší vztah mezi věřitelem a dlužníkem, kdy věřitel půjčí dlužníkovi určitou finanční částku a dlužník se zavazuje tuto částku splatit - vrátit věřiteli jednorázově najednou.

Výzva k vrácení půjčky - předžalobní upomínka

Výzva k vrácení půčky - předžalobní upomínka je dokumentem, který se užívá v případě, že dlužník vůči svému věřiteli neplní své závazky, což v praxi většinou svůj dluh nesplácí.

Uznání závazku

Uznání závazku je písemným dokumentem, který řeší dohodu smluvních stran v momentě, kdy jedna ze smluvních stran nedostojí svým závazkům - například včas nezaplatí fakturu apod.

Uznání dluhu

Uznání dluhu je dokumentem, který se používá v případě, že si jedna ze smluvních stran peníze půjčuje - dlužník a druhá strana peníze poskytuje. Jako konkrétní příklad lze uvést: půjčujete si peníze od svého známého a na tuto půjčku nesepisujete smlouvu, ale vy vystavíte svému známému Uznání dluhu, kde svůj dluh vůči němu uznáváte a zavazujete se k jeho splacení do určitého data.

Smlouva o výpůjčce automobilu

V případě, že vás někdo požádá o půjčení automobilu, sepiště s ním Smlouvu o výpůjčce. Tento smluvní vzor Vám pomůže ke specifikaci jednotlivých bodů smlouvu - co půjčujete, komu a za jakých podmínek a na jak dlouhou dobu.

Smlouva o výpůjčce věci

Vzor Smlouvy o vypůjčce věci upravuje a stanovuje podmínky vztahu mezi vlastníkem věci a tím, kdo si věc půjčuje. Vhodná je tato smlouva například pokud půjčujete zahradní sekačku, pilu či jinou movitou věc.

Oznámení o postoupení pohledávky

Oznámení o postoupení pohledávky informuje věřitel svého dlužníka o tom, že postupuje jeho pohledávku jinému věřiteli. Může tak učinit bez dlužníkova souhlasu. Obvykle věřitel k tomuto kroku přistupuje v momentě, kdy dlužník nedodržuje své závazky, tj. nesplácí dluh, neplatí nájem apod.

Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouvu o postoupení pohledávky uzavírají věritel a postupitel v momentě, kdy chce postupitel prodat či jinak predat svou pohledávku novému věřiteli.

Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. V momentě, kdy půjčitel věc například potřebuje zpět, může požádat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

Výzva k vrácení vypůjčené věci

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Pokud tak vypůjčitel neučiní, zasílá ten kdo věc půjčil Výzvu k vrácení vypůjčené věci